โตโยต้า ประกาศรางวัล “Toyota Campus Challenge 2019”

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

1. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีมอบรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ TOYOTA Alive Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (ICONSIAM)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินงานโดยยึดถือ “การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน” เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” ต่อเนื่องกว่า 30 ปี มีวัตถุประสงค์ในการร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวทางการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” ซึ่งกิจกรรม Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง โดยให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง

 

2. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

 

โดยกิจกรรม Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 838 ทีม โดยภายหลังผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และนำเสนอแผนในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 15 ทีมสุดท้าย ไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า 20,000บาท ไปใช้ในการรณรงค์แผนและปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน

 

3. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 15 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัยทางถนน

 • นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
 • รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

ด้านการออกแบบและสร้างสรรค์แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

 • ดร. ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาดชื่อดัง
 • นายคงศักดิ์ เจียมสากล Senior Creative Director บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จํากัด

ด้านการสร้าง Content ใน Social Media

 • คุณอารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล (คัตโตะ ลิปตา) ศิลปินและบล็อกเกอร์ชื่อดัง ตัวแทนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • คุณสุปรียา ไม้มณี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เกณฑ์ในการตัดสินรางวัลพิจารณาจากแผนการรณรงค์ที่สามารถปฏิบัติและวัดผลได้จริง พร้อมทั้งมีแผนงานต่อยอดโครงการในอนาคตระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
ผลการตัดสิน Campus Challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว มีดังนี้

 

4. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “สาธุบุญโยเร” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อแผนรณรงค์ The Lucky C Way ทางม้าลายสายมงคล

 • นายธนภัทร พรหมภัทร์
 • นางสาวปวริศา ปัทมะสุวรรณ์
 • นาวสาวอาทิตยา พิมพาคำ
 • นางสาวอารียา หน่อสุวรรณ

รางวัลที่ได้รับ

 1. ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 2. ทุนการศึกษา 100,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 30,000 บาท
 3. เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 4 เดือน
 4. โอกาสฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือพันธมิตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “Chinathip” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อแผนรณรงค์ Bluedyguard ใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ

 • นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา
 • นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์
 • นางสาวนันทิชา สวัสดีพละ
 • นายภัทรวิทชญ์ ภัทรวัฒน์กุล

รางวัลที่ได้รับ

 1. ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 2. ทุนการศึกษา 80,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 20,000 บาท
 3. เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 4 เดือน

 

5. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “4 ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อแผนรณรงค์ UniCross Safe Life

 • นายเสกสรร นาหัวนิล
 • นางสาวณัชชา ผิวผ่อง
 • นายธีระนัย จันทร์ไพสนต์
 • นางสาวปรียานุช สุโพธิ์

รางวัลที่ได้รับ

 1. ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 2. ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 บาท
 3. เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 4 เดือน

 

6. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม “ต๊ะต่อนยอน” และ ทีม “สามสาวมหัศจรรย์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ

 1. ทุนการศึกษา 15,000 บาท

 

7. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

รางวัลชมเชย ได้แก่

 • ทีม “สู้ทั้งคืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ทีม “Flash” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ทีม “โหยยยยเพ่ ผมไม่ได้ดูดยา ใต้ตาดำ เพราะไม่ได้หลับมา 3 4 เด็กดีครับผม” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ทีม “Neko” มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • ทีม “เข้า WIN” มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ทีม “T-MIB (The Mission Impossible)” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทีม “Slow Ride Start Safe” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • ทีม “No break เพราะเราจะไม่หยุดแค่นี้” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ทีม “Quad Squad” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ทีม “We share Wheelchair” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ

 1. ทุนการศึกษา 5,000 บาท

 

8. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม “We share wheelchair” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ

 1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท

 

9. ข่าวรถวันนี้ : โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล การประกวดแผนรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา “Toyota Campus Challenge 2019”

 

รางวัล Best Presenter ได้แก่

 1. ทีม “ต๊ะต่อนยอน” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมมูลค่ารางวัลการประกวดทั้งสิ้น 2,180,000 บาท

โตโยต้ามุ่งหวังว่า ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างวินัยและน้ำใจ เพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีอันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทย ด้วยการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยทุกคน และพร้อมที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

Facebook Comments

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home2/cp450123/public_html/carinner.com/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home2/cp450123/public_html/carinner.com/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home2/cp450123...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home2/cp450123/public_html/carinner.com/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35